Loading...
Quy trình tuyển dụng
Team tuyển dụng sẽ đánh giá hồ sơ của bạn và sẽ trao đổi với bạn qua điện thoại để tìm hiểu các thông tin cần thiết.
process icon
Bước 1
Đánh giá hồ sơ
process icon
Bước 2
Home Test/Bài kiểm tra năng lực
process icon
Bước 3
Phỏng vấn
process icon
Bước 4
Offer & Onboarding

FAQs